Internet Of Things (IoT) với ESP8266#

Websitte được cung cấp dưới dạng tài liệu được tổ chức, hỗ trợ những kiến thức về lập trình phần cứng Internet Of Things sử dụng ESP8266. Không chỉ là những kiến thức về lập trình phần cứng, ESP8266 mà còn hỗ trợ những kiến thức nền tảng, hiểu biết về network, connectivity để có thể phát triển các ứng dụng IoT từ prototype tới production.

Quan trọng

Tài liệu liên quan đến lập trình Arduino cho ESP8266 được di chuyển đến

https://arduino.esp8266.vn#

Nội dung cung cấp#

Nội dung
Kiến thức về lập trình ESP8266 dùng NONOS-SDK
Kiến thức về lập trình FreeRTOS với ESP8266 và RTOS-SDK
Kiến thức về lập trình ESP8266 với Arduino
Kiến thức về lập trình ESP8266 với Micropython
- Các dự án ứng dụng thực tiễn

Bản quyền#

Toàn bộ tài liệu được phân phối theo giấy phép CC BY-SA-NC

Ghi nhận đóng góp Phi Thương mại Chia sẻ với Điều kiện Như nhau (cc by-nc-sa): Giấy phép này cho phép người khác phối lại, tùy chỉnh, và xây dựng dựa trên tác phẩm của Bạn với mục đích Phi Thương mại, với điều kiện chúng nâng cao uy tín của Bạn và cho phép cấp phép đối với các tác phẩm sáng tạo mới của họ theo các điều khoản giống hệt.

Pinout

(Hình ảnh sử dụng link)