Cài đặt công cụ cần thiết#

Tương tự phần cài đặt cho ESP8266 NONOS-SDK, tham khảo tại đây

Tải RTOS SDK cho ESP8266#

  • Tải về máy & giải nén từ đây
  • Hoặc git clone từ:
git clone https://github.com/espressif/ESP8266_RTOS_SDK.git
cd ESP8266_RTOS_SDK
# Nhánh 1.4.x đã bao gồm phần vá lỗi (patch) cho bản v1.4.0 (nhánh master)
git checkout 1.4.x

Lưu ý

Với người dùng Windows đã cài đặt bộ Unofficial Dev Kit thì RTOS SDK đã bao gồm trong C:/Espressif/ESP8266_RTOS_SDK (mặc định) nên không cần tải bộ RTOS SDK như trên nữa.

  • Thay đổi SDK_BASE trong Makefile của mỗi dự án trỏ tới folder vừa giải nén/clone:
# Ví dụ với người dùng windows và unofficial dev kit
SDK_BASE    ?= C:/Espressif/ESP8266_RTOS_SDK