Giới thiệu RTOS SDK của ESP8266#

Đây là bản SDK sử dụng hệ điều hành thời gian thực (Real Time Operation System) port từ FreeRTOS cho ESP8266.

FreeRTOS là RTOS miễn phí vốn được port cho rất nhiều MCU khác nhau (ARM7, Cortex M…)

Lưu ý#

Khi sử dụng ESP8266_RTOS_SDK cần lưu ý:

 • Bản ESP8266_RTOS_SDKESP8266_NONOS_SDK sử dụng chung API.
 • Sử dụng freeRTOS timer hay os_timer không được dùng while(1) hoặc các hàm có tác dụng tương tự vì nó sẽ block luồng thực thi lệnh (task/thread)
 • Việc thực thi lệnh trong hàm callback của timer không được kéo dài quá 15ms
 • Không được định nghĩa biến kiểu os_timer_t là cục bộ (local) mà phải định nghĩa là biến toàn cục (global), biến tĩnh (static) hoặc biến trong vùng nhớ cấp phát bằng os_malloc
 • Kể từ phiên bản ESP8266_RTOS_SDK_v1.2.0, hàm mặc định được lưu trong vùng CACHE nên không cần phải khai báo hàm với _ICACHE_FLASH_ATTR_ nữa. Kể cả hàm thực thi ngắt cũng vậy. Nếu cần phân bổ hàm trong RAM (để gọi nhiều lần) thì khai báo hàm với IRAM_ATTR
 • Network programming use socket, please do not bind to the same port ???
 • Task ưu tiên cao nhất của RTOS SDK là 14. xTaskCreate là hàm dùng tạo task trong FreeRTOS, tham khảo API của FreeRTOS
  • Kích thước stack (ngăn xếp) cho task cho phép trong khoảng từ 176 -> 512 bytes
  • Nếu trong task có biến mảng local nào đó vượt quá 60 bytes thì khuyến cáo nên dùng os_mallocos_free, vì kích thước biến cục bộ quá lớn có thể gây rò rỉ đến stack của task,
  • Một số mức ưu tiên trong RTOS SDK: của pp task là 13, của precise timer (ms) là 12, của TCP/IP task là 10, của freeRTOS timer là 2 và task idle (rỗi) là 0.
  • Người dùng có thể dùng mức ưu tiên từ 1 -> 9
  • Điều quan trọng cuối cùng: là không được định nghĩa/thay đổi file FreeRTOSConfig.h vì nó sẽ ảnh hưởng đến thư viện RTOS bên trong SDK (chỉ được nhà sản xuất có quyền thay đổi)