Kiến thức cơ bản#

Phần này sẽ tìm hiểu vè các khái niệm liên quan đến IoT, làm thế nào để bắt đầu lập trình ứng dụng IoT với ESP8266.

Chúng ta sẽ bắt đầu bằng việc tìm hiểu tổng quan về hệ thống IoT, tổng quan về dòng chip ESP8266, rồi đến việc cài đặt công cụ phát triển trên máy tính của bạn. Tiếp đến là việc biên dịch các dự án mẫu, lựa chọn trình thư viện, trình soạn thảo sẽ làm việc. Kết thúc chương này chúng ta nên có được cái nhìn tổng quát về hệ thống IoT, làm thế nào và sử dụng công cụ gì để lập trình ứng dụng với ESP8266. Ngoài ra còn bổ sung một số kiến thức cực kỳ cơ bản về lập trình C.

Với những ai đã từng hiểu rõ ESP8266, đãn từng làm về hệ thống IoT, đã chuyên nghiệp trong lập trình C hoàn toàn có thể bỏ qua.