Cài đặt công cụ cần thiết#

 • Trình soạn thảo trên máy tính, để viết mã nguồn C
 • Trình biên dịch, nhằm mục địch biên dịch mã nguồn C sang mã máy
 • Trình nạp, nạp mã máy đã biên dịch xuống Flash của ESP8266
 • SDK

Cài đặt trình biên dịch & các thư viện cơ bản#

MacOS/OSX#

Bạn có ít nhất 2 cách để có trình biên dịch, đơn giản nhất là tải về từ 1 trong các link sau:

và giải nén vào thư mục: /tools/esp8266/compiler/

Cách 2 phức tạp hơn, nhưng sẽ phù hợp với tất cả phiên bản hệ điều hành của bạn. Biên dịch Trình biên dịch từ mã nguồn:


sudo port install git gsed gawk binutils gperf grep gettext py-serial wget libtool autoconf automake 

hdiutil create -size 5g -fs "Case-sensitive HFS+" -volname ESPTools ESPTools.sparsebundle 
hdiutil attach ESPTools.sparsebundle <3>
sudo ln -s /Volumes/ESPTools/ /tools <3>
mkdir /tools/esp8266 <4>
mkdir /tools/esp8266/sdk <4>
mkdir /tools/esp8266/compiler <4>
cd /tools/esp8266/compiler

git clone -b lx106 git://github.com/jcmvbkbc/crosstool-NG.git <5>
cd crosstool-NG
sed -i.bak '1s/^/gettext=\'$'\n/' crosstool-NG/kconfig/Makefile
./bootstrap && ./configure --prefix=`pwd` && make && make install
./ct-ng xtensa-lx106-elf
./ct-ng build
 • Các thư viện cần thiết để biên dịch crosstool-NG, sử dụng MacPorts để cài đặt. Nếu chưa cài đặt MacPorts có thẻ tải tại đây: https://www.macports.org/
 • Biên dịch crosstool-NG cần định dạng ổ cứng hỗ trợ phân biệt đường dẫn chữ Hoa và chữ thường, nên cần tạo một ổ đĩa ảo như vậy.
 • Mount ổ đĩa ESPTools ESPTools.sparsebundle tới thư mục /tools/
 • Tạo các thư mục cho để chứa SDK, trình biên dịch và công cụ nạp
 • Clone dự án crosstool-NG, nhánh lx106 về, tiến hành các thao tác biên dịch

Lưu ý#

Lưu ý rằng, quá trình biên dịch cần khoảng 1 giờ (tùy cấu hình máy) và 1.5GiB dung lượng ổ cứng trống

Tiếp theo, cần phải thêm đường dẫn của compiler vào biến môi trường PATH của hệ điều hành

echo "export PATH=$PATH:/tools/esp8266/compiler/crosstool-NG/builds/xtensa-lx106-elf/bin" >> ~/.bash_profile <1>
source ~/.bash_profile 
 • Thêm dòng export vào cuối file ~/.bash_profile bằng echo
 • source để tải lại biến môi trường

Kiểm tra việc cài đặt, Có dòng này hiển thị ở cuối cùng thì việc cài đặt dã thành công

xtensa-lx106-elf-gcc -v
gcc version 4.8.2 (crosstool-NG 1.20.0) 

Windows#

Cài đặt Git, Python#

 • Git
 • Python
  • Mặc định python được cài đặt tại C:\Python27, thêm đường dẫn này vào biến môi trường PATH (xem hướng dẫn các bước bên dưới)

Cài đặt MINGW make#

Mặc định MINGW được cài đặt tại C:\MinGW, Thêm đường dẫn C:\MinGW\msys\1.0\bin\ vào biến môi trường PATH (xem hướng dẫn các bước bên dưới).

Vào 1 thư mục trống bất kỳ (không có chứa Makefile), chạy make mà hiện dòng này là cài đặt thành công:

cd C:\
make
make: *** No targets specified and no makefile found. Stop.

Tải SDK về tại một trong các địa chỉ sau & cài đặt:#

Đây là bộ KIT đã bao gồm tất cả các công cụ, SDK và mã nguồn chương trình cần thiết để phát triển ứng dụng ESP8266. Tuy không phải là chính thức của hãng (unofficial) nhưng thuộc dạng tất-cả-trong-một, rất tiện lợi & dễ sử dụng. Vị trí mặc định của bộ KIT sau khi cài đặt là C:\Espressif, bao gồm:

 • C:\Espressif\xtensa-lx106-elf\bin: trình biên dịch xtensa-lx106-elf
 • C:\Espressif\utils\ESP8266: các chương trình tiện ích, ví dụ esptool.exe để nạp ESP8266
 • C:\Espressif\docs\ESP8266: tài liệu liên quan.
 • C:\Espressif\ESP8266_SDK: tương ứng với bản ESP8266_NONOS_SDK v2.0.0
 • C:\Espressif\ESP8266_RTOS_SDK: tương ứng với bản ESP8266 RTOS SDK v1.4.0
 • C:\Espressif\examples\ESP8266: mã nguồn ví dụ các dự án.

Cài đặt đường dẫn C:\Espressif\xtensa-lx106-elf\binC:\Espressif\utils\ESP8266 vào biến môi trường PATH của windows, có 2 cách:

 • Cài đặt cứng trong My Computer -> (Chuột phải) -> Properties -> Advanced system settings -> Environment Variables... -> System variables, chọn giá trị PATH -> chọn Edit... -> di chuyển đến cuối chuỗi, thêm ;C:\Espressif\xtensa-lx106-elf\bin;C:\Espressif\utils\ESP8266;
 • Cài đặt khi chạy: trong cửa sổ console, nhập set PATH=%PATH%;C:\Espressif\xtensa-lx106-elf\bin;C:\Espressif\utils\ESP8266;

Kiểm tra việc cài đặt xtensa-lx106-elfesptool, có dòng này hiển thị ở cuối cùng thì việc cài đặt đã thành công:

xtensa-lx106-elf-gcc --version
xtensa-lx106-elf-gcc (GCC) 5.2.0
esptool.py
usage: esptool [-h] [--port PORT] [--baud BAUD]

Linux#

Cài đặt Git

sudo apt-get update
sudo apt-get install make unrar-free autoconf automake libtool gcc g++ gperf \
  flex bison texinfo gawk ncurses-dev libexpat-dev python-dev python python-serial \
  sed git unzip bash help2man wget bzip2
sudo apt-get install libtool-bin

Cài đặt complier

mkdir /tools /tools/esp8266 /tools/esp8266/sdk /tools/esp8266/compiler
cd /tools/esp8266/compiler
git clone -b lx106 git://github.com/jcmvbkbc/crosstool-NG.git 
cd crosstool-NG
./bootstrap && ./configure --prefix=`pwd` && make && make install
./ct-ng xtensa-lx106-elf
unset LD_LIBRARY_PATH
./ct-ng build
PATH=$PWD/builds/xtensa-lx106-elf/bin:$PATH

Kiểm tra việc cài đặt bằng lệnh

xtensa-lx106-elf-gcc -v

Có dòng này hiển thị ở cuối cùng thì việc cài đặt dã thành công

Thread model: single
gcc version 4.8.5 (crosstool-NG crosstool-ng-1.22.0-55-gecfc19a) 

Tải ESP8266_NONOS_SDK#

Tải ESP8266-NONOS-SDK 2.0 từ một trong các nguồn sau:

Giải nén ra (ví dụ tại thư mục: /tools/esp8266/sdk/ESP8266_NONOS_SDK)

Tải esptool.py#

cd /tools/esp8266/
git clone https://github.com/themadinventor/esptool.git

Hoặc Download từ Dropbox và giải nén vào thư mục /tools/esp8266/

Tải libc,libhal, file include (với ubuntu thêm lệnh sudo trước wget)#

cd tools/esp8266/complier/crosstool-NG/builds/xtensa-lx106-elf/xtensa-lx106-elf/sysroot/usr
wget -O lib/libc.a https://github.com/esp8266/esp8266-wiki/raw/master/libs/libc.a
wget -O lib/libhal.a https://github.com/esp8266/esp8266-wiki/raw/master/libs/libhal.a
wget -O include.tgz https://github.com/esp8266/esp8266-wiki/raw/master/include.tgz
tar -xvzf include.tgz

Công cụ COM Terminal#

 • Minicom
 • CoolTerm (Window, MAC, không support Ubuntu)
 • Gtkterm
  • Cài đặt apt-get install gtkterm
  • Tìm kiếm COM kết nối dùng lệnh lsusb trong terminal
  • Chạy gtkterm sudo gtkterm
  • Cấu hình Port và baud trong Configuration>Port

Tài liệu từ Espressif#

http://espressif.com