Bật tắt LED#

Tổ chức file căn cứ theo bài Biên dịch dự án đầu tiên, toàn bộ cấu trúc file, Makefile, user_config.h, rf_init.c giữ nguyên, chỉ thay đổi nội dung file main.c.

Nội dung

Chớp tắt đèn LED trên GPIO16 mỗi 1 giây

Lấy dự án về từ Github#

git clone https://github.com/esp8266vn/esp-iot-led-blink.git
cd esp-iot-led-blink && make

Sơ đồ file#

esp-iot-led-blink
  |-- Makefile
  |-- main.c
  |-- rf_init.c
  `-- user_config.h

Mã nguồn#

//esp-led/main.c
#include <stdio.h>
#include "osapi.h"
#include "user_interface.h"
static os_timer_t led_timer;
static int led_value = 0;
void led_service_cb(void *args) //Hàm này sẽ được gọi khi soft timer `led_timer` hoàn thành việc đếm 
{
  led_value ^= 0x01;
  //Ghi giá trị ra LED IO, `led_value` khi thực hiện **XOR** với 1 sẽ đảo giá trị giữa 1 và 0
  WRITE_PERI_REG(RTC_GPIO_OUT, (READ_PERI_REG(RTC_GPIO_OUT) & (uint32_t)0xfffffffe)| (uint32_t)(led_value & 1)); 
  os_printf("Blink\r\n");
}
void app_init()
{
  //Cấu hình ngõ ra UART 115200 baud
  uart_div_modify(0, UART_CLK_FREQ / 115200); 

  //Cấu hình chân LED là chức năng chính GPIO, ngõ ra 
  WRITE_PERI_REG(PAD_XPD_DCDC_CONF, (READ_PERI_REG(PAD_XPD_DCDC_CONF) & 0xffffffbc)| (uint32_t)0x1); 
  WRITE_PERI_REG(RTC_GPIO_CONF, (READ_PERI_REG(RTC_GPIO_CONF) & (uint32_t)0xfffffffe)| (uint32_t)0x0); 
  WRITE_PERI_REG(RTC_GPIO_ENABLE, (READ_PERI_REG(RTC_GPIO_ENABLE) & (uint32_t)0xfffffffe)| (uint32_t)0x1); 

  //Cấu hình địa chỉ hàm gọi khi timer `led_timer` đếm xong 
  os_timer_setfn(&led_timer, (os_timer_func_t *)led_service_cb, NULL); 

  //Cấu hình `led_timer` tới hạn trong 1000 mili giây và khởi động lại khi tới hạn
  os_timer_arm(&led_timer, 1000, 1); 
}

void user_init(void)
{
  system_init_done_cb(app_init);
}

Ở phần này chúng ta sẽ biết thêm về cách thức đọc/ghi thanh ghi của ESP8266, đồng thời sử dụng Software Timer:

 • Để ghi vào thanh ghi, chúng ta dùng định nghĩa: WRITE_PERI_REG với tham số đầu tiên là địa chỉ thanh ghi, thông số thứ 2 là giá trị. Tương tự với việc đọc, định nghĩa READ_PERI_REG chỉ cần 1 tham số là địa chỉ thanh ghi, và trả về giá trị của thanh ghi.
 • Trước khi sử dụng Software Timer, cần định nghĩa trước biến chưa thông tin là os_timer_t led_timer, khởi tạo hàm sẽ gọi khi Timer đến tới hạn với os_timer_setfnos_timer_arm với tham số thứ 3 = 1 đảm bảo sẽ lặp lại việc đếm liên tục.

Kết quả#

Sau khi nạp thành công chương trình và kết nối LED với chân GPIO16 sẽ thấy chớp LED mỗi 1 giây.

Sử dụng Terminal quan sát sẽ thấy

Blink
Blink
Blink
Blink
Blink

Gợi ý#

Có thể tìm thấy định nghĩa các địa chỉ thanh ghi tại thư mục chứa SDK $SDK_BASE\include\eagle_soc.h. Ngoài ra, bạn có thể tham khảo việc cấu hình GPIO16 tại $SDK_BASE\driver_lib\driver\gpio16.c

Ta có thể thấy

WRITE_PERI_REG(RTC_GPIO_OUT, (READ_PERI_REG(RTC_GPIO_OUT) & (uint32_t)0xfffffffe)| (uint32_t)(led_value & 1));

tương ứng với lệnh gpio16_output_set(led_value);

và các lệnh

WRITE_PERI_REG(PAD_XPD_DCDC_CONF, (READ_PERI_REG(PAD_XPD_DCDC_CONF) & 0xffffffbc) | (uint32_t)0x1); 
WRITE_PERI_REG(RTC_GPIO_CONF, (READ_PERI_REG(RTC_GPIO_CONF) & (uint32_t)0xfffffffe) | (uint32_t)0x0);
WRITE_PERI_REG(RTC_GPIO_ENABLE, (READ_PERI_REG(RTC_GPIO_ENABLE) & (uint32_t)0xfffffffe) | (uint32_t)0x1);

tương ứng với gpio16_output_conf(void) trong gpio16.c

Cảnh báo

Chân GPIO16 của ESP8266 là chân khá đặc biệt, sử dụng chung với RTC OUTPUT, dùng ở chế độ DEEPSLEEP, khi RTC tới hạn và khởi động Chip bằng cách hạ mức thấp chân này. Nếu bạn thiết kế ứng dụng cần sử dụng chế độ ngủ DEEPSLEEP thì đừng sử dụng chân GPIO16 cho mục đích khác, ngoại trừ việc nối thẳng vào chân nRST (chân 32 của ESP8266)