Điều khiển LED qua webserver#

Tổ chức file căn cứ theo bài Biên dịch dự án đầu tiên, toàn bộ cấu trúc file, Makefile, user_config.h, rf_init.c giữ nguyên, chỉ thay đổi nội dung file main.c.

Nội dung

Tạo một webserver cho phép người dùng bật tắt LED từ xa

Lấy dự án về từ Github#

git clone https://github.com/esp8266vn/esp-iot-http-server.git
cd esp-iot-http-server && make

Sơ đồ file#

esp-iot-led-blink
  |-- Makefile
  |-- main.c
  |-- rf_init.c
  `-- user_config.h

Mã nguồn#

#include "ets_sys.h"
#include "osapi.h"
#include "user_interface.h"
#include "espconn.h"
#include "mem.h"

LOCAL struct espconn esp_conn;
LOCAL esp_tcp esptcp;

#define SERVER_LOCAL_PORT     8000

char *index_html =
"<!DOCTYPE html>\r\n"
"<html>\r\n"
"<body>\r\n"
"\r\n"
"<h1>ESP8266 HTTP server demo </h1>\r\n"
"<button type='button' onclick='led_on()'>ON</button><br>\r\n"
"<br>\r\n"
"<button type='button' onclick='led_off()'>OFF</button><br>\r\n"
" \r\n"
"<script>\r\n"

"function led_on() {\r\n"
" var xhttp;\r\n"
" if (window.XMLHttpRequest) {\r\n"
"  // code for modern browsers\r\n"
"  xhttp = new XMLHttpRequest();\r\n"
"  } else {\r\n"
"  // code for IE6, IE5\r\n"
"  xhttp = new ActiveXObject(\"Microsoft.XMLHTTP\");\r\n"
" }\r\n"
" xhttp.open(\"GET\", 'led_on', true);\r\n"
" xhttp.send();\r\n"
"}\r\n"

"function led_off() {\r\n"
" var xhttp;\r\n"
" if (window.XMLHttpRequest) {\r\n"
"  // code for modern browsers\r\n"
"  xhttp = new XMLHttpRequest();\r\n"
"  } else {\r\n"
"  // code for IE6, IE5\r\n"
"  xhttp = new ActiveXObject(\"Microsoft.XMLHTTP\");\r\n"
" }\r\n"
" xhttp.open(\"GET\", 'led_off', true);\r\n"
" xhttp.send();\r\n"
"}\r\n"

"</script>\r\n"
"\r\n"
"</body>\r\n"
"</html>\r\n";

/******************************************************************************
  * FunctionName : led_init
  * Description   : led initialization.
  * Parameters     : none
  * Returns     : none
*******************************************************************************/
void ICACHE_FLASH_ATTR
led_init(void)
{
  WRITE_PERI_REG(PAD_XPD_DCDC_CONF, (READ_PERI_REG(PAD_XPD_DCDC_CONF) & 0xffffffbc) | (uint32_t)0x1); 
  WRITE_PERI_REG(RTC_GPIO_CONF, (READ_PERI_REG(RTC_GPIO_CONF) & (uint32_t)0xfffffffe) | (uint32_t)0x0);
  WRITE_PERI_REG(RTC_GPIO_ENABLE, (READ_PERI_REG(RTC_GPIO_ENABLE) & (uint32_t)0xfffffffe) | (uint32_t)0x1);
}

/******************************************************************************
  * FunctionName : led_set
  * Description   : set led state according to led_value value.
  * Parameters     : led_value - led state to be set
  * Returns     : none
*******************************************************************************/
void ICACHE_FLASH_ATTR
led_set(uint8_t led_value)
{
  WRITE_PERI_REG(RTC_GPIO_OUT, (READ_PERI_REG(RTC_GPIO_OUT) & (uint32_t)0xfffffffe)| (uint32_t)(led_value & 1));
}

/******************************************************************************
  * FunctionName : http_response
  * Description   : send the html body with the html header.
  * Parameters     : pespconn - espconn of the http server
  *            error - status code
  *            html_txt - the buffer which contents the html file
  * Returns     : none
*******************************************************************************/
LOCAL void ICACHE_FLASH_ATTR
http_response(struct espconn *pespconn, int error, char *html_txt)
{
  char *buffer = NULL;
  int html_length = 0;
  buffer = (char *)os_malloc(256 * sizeof(char));
  if(buffer != NULL)
  {
    if(html_txt != NULL)
    {
      html_length = os_strlen(html_txt);
    }
    else
    {
      html_length = 0;
    }

    os_sprintf(buffer, "HTTP/1.1 %d OK\r\n"
              "Content-Length: %d\r\n"
              "Content-Type: text/html\r\n"
              "Connection: Closed\r\n"
              "\r\n"
    ,error, html_length);

    if(html_length > 0)
    {
      buffer = (char *)os_realloc(buffer, (256 + html_length) *sizeof(char));
      os_strcat(buffer, html_txt);
    }

    espconn_sent(pespconn, buffer, strlen(buffer));
    os_free(buffer);
  }
}

/******************************************************************************
  * FunctionName : tcp_server_sent_cb
  * Description   : data sent callback.
  * Parameters     : arg -- Additional argument to pass to the callback function
  * Returns     : none
*******************************************************************************/
LOCAL void ICACHE_FLASH_ATTR
tcp_server_sent_cb(void *arg)
{
  //data sent successfully

  os_printf("tcp sent cb \r\n");
}


/******************************************************************************
  * FunctionName : tcp_server_recv_cb
  * Description   : receive callback.
  * Parameters     : arg -- Additional argument to pass to the callback function
  * Returns     : none
*******************************************************************************/
LOCAL void ICACHE_FLASH_ATTR
tcp_server_recv_cb(void *arg, char *pusrdata, unsigned short length)
{
  char *ptr = 0;
  //received some data from tcp connection

  struct espconn *pespconn = arg;
  // os_printf("tcp recv : %s \r\n", pusrdata);
  ptr = (char *)os_strstr(pusrdata, "\r\n");
  ptr[0] = '\0';
  if (os_strcmp(pusrdata, "GET / HTTP/1.1") == 0)
  {
    http_response(pespconn, 200, index_html);
  }
  else if (os_strcmp(pusrdata, "GET /led_on HTTP/1.1") == 0)
  {
    os_printf("led_on\r\n");
    led_set(0);
    http_response(pespconn, 200, NULL);
  } 
  else if (os_strcmp(pusrdata, "GET /led_off HTTP/1.1") == 0)
  {
    os_printf("led_off\r\n");
    led_set(1);
    http_response(pespconn, 200, NULL);
  }
}

/******************************************************************************
  * FunctionName : tcp_server_discon_cb
  * Description   : disconnect callback.
  * Parameters     : arg -- Additional argument to pass to the callback function
  * Returns     : none
*******************************************************************************/
LOCAL void ICACHE_FLASH_ATTR
tcp_server_discon_cb(void *arg)
{
  //tcp disconnect successfully

  os_printf("tcp disconnect succeed !!! \r\n");
}

/******************************************************************************
  * FunctionName : tcp_server_recon_cb
  * Description   : reconnect callback, error occured in TCP connection.
  * Parameters     : arg -- Additional argument to pass to the callback function
  * Returns     : none
*******************************************************************************/
LOCAL void ICACHE_FLASH_ATTR
tcp_server_recon_cb(void *arg, sint8 err)
{
  //error occured , tcp connection broke. 

  os_printf("reconnect callback, error code %d !!! \r\n",err);
}

/******************************************************************************
  * FunctionName : tcp_server_listen
  * Description   : TCP server listened a connection successfully
  * Parameters     : arg -- Additional argument to pass to the callback function
  * Returns     : none
*******************************************************************************/
LOCAL void ICACHE_FLASH_ATTR
tcp_server_listen(void *arg)
{
  struct espconn *pesp_conn = arg;
  os_printf("tcp_server_listen !!! \r\n");

  espconn_regist_recvcb(pesp_conn, tcp_server_recv_cb);
  espconn_regist_reconcb(pesp_conn, tcp_server_recon_cb);
  espconn_regist_disconcb(pesp_conn, tcp_server_discon_cb);

  espconn_regist_sentcb(pesp_conn, tcp_server_sent_cb);
}

/******************************************************************************
  * FunctionName : user_tcpserver_init
  * Description   : parameter initialize as a TCP server
  * Parameters     : port -- server port
  * Returns     : none
*******************************************************************************/
void ICACHE_FLASH_ATTR
user_tcpserver_init(uint32 port)
{
  esp_conn.type = ESPCONN_TCP;
  esp_conn.state = ESPCONN_NONE;
  esp_conn.proto.tcp = &esptcp;
  esp_conn.proto.tcp->local_port = port;
  espconn_regist_connectcb(&esp_conn, tcp_server_listen);

  sint8 ret = espconn_accept(&esp_conn);

  os_printf("espconn_accept [%d] !!! \r\n", ret);

}
LOCAL os_timer_t test_timer;

/******************************************************************************
  * FunctionName : user_esp_platform_check_ip
  * Description   : check whether get ip addr or not
  * Parameters     : none
  * Returns     : none
*******************************************************************************/
void ICACHE_FLASH_ATTR
user_esp_platform_check_ip(void)
{
  struct ip_info ipconfig;

  //disarm timer first
  os_timer_disarm(&test_timer);

  //get ip info of ESP8266 station
  wifi_get_ip_info(STATION_IF, &ipconfig);

  if (wifi_station_get_connect_status() == STATION_GOT_IP && ipconfig.ip.addr != 0) {

      os_printf("got ip !!! \r\n");
      user_tcpserver_init(SERVER_LOCAL_PORT);

  } else {

    if ((wifi_station_get_connect_status() == STATION_WRONG_PASSWORD ||
        wifi_station_get_connect_status() == STATION_NO_AP_FOUND ||
        wifi_station_get_connect_status() == STATION_CONNECT_FAIL)) {

      os_printf("connect fail !!! \r\n");

    } else {

      //re-arm timer to check ip
      os_timer_setfn(&test_timer, (os_timer_func_t *)user_esp_platform_check_ip, NULL);
      os_timer_arm(&test_timer, 100, 0);
    }
  }
}

/******************************************************************************
  * FunctionName : user_set_station_config
  * Description   : set the router info which ESP8266 station will connect to 
  * Parameters     : none
  * Returns     : none
*******************************************************************************/
void ICACHE_FLASH_ATTR
user_set_station_config(void)
{
  // Wifi configuration
  char ssid[32] = "yourssid";
  char password[64] = "yourpassword";
  struct station_config stationConf;

  os_memset(stationConf.ssid, 0, 32);
  os_memset(stationConf.password, 0, 64);
  //need not mac address
  stationConf.bssid_set = 0;

  //Set ap settings
  os_memcpy(&stationConf.ssid, ssid, 32);
  os_memcpy(&stationConf.password, password, 64);
  wifi_station_set_config(&stationConf);

  //set a timer to check whether got ip from router succeed or not.
  os_timer_disarm(&test_timer);
  os_timer_setfn(&test_timer, (os_timer_func_t *)user_esp_platform_check_ip, NULL);
  os_timer_arm(&test_timer, 100, 0);
}

/******************************************************************************
  * FunctionName : user_init
  * Description   : entry of user application, init user function here
  * Parameters     : none
  * Returns     : none
*******************************************************************************/
void ICACHE_FLASH_ATTR
user_init(void)
{
  led_init();
  led_set(1);
  uart_div_modify(0, UART_CLK_FREQ / 115200);
  os_printf("SDK version:%s\n", system_get_sdk_version());

  //Set the module to station mode
  wifi_set_opmode(STATION_MODE);

  // ESP8266 connect to router.
  user_set_station_config();
}


Kết quả#

Khi chương trình bắt đầu chạy trên terminal sẽ in ra địa chỉ IP của esp8266 như sau

connected with yourssid, channel 13
dhcp client start...
ip:192.168.1.21,mask:255.255.255.0,gw:192.168.1.1

Như vậy địa chỉ IP mà esp8266 được cấp là 192.168.1.21 Lúc này bạn mở trình duyệt web lên và truy cập vào địa chỉ 192.168.1.21:8000 thì sẽ truy cập được vào 1 webserver như sau

khi click vào nút on thì LED trên board sẽ sáng, khi click vào nút off thì LED sẽ tắt

Gợi ý#

Để có thể hiểu cách hoạt động của đoạn chương trình trên mình xin đề nghị các bạn đọc qua về các khái niệm http protocol, http request, http response những thông tin này có thể dễ dàng tìm thấy ở trang https://www.tutorialspoint.com/ Về cơ bản thì http server cũng chỉ là một tcp server nhưng sẽ giao tiếp với client thông qua http responsehttp request. Mỗi khi client muốn thông báo điều gì cho server thì sẽ gửi một http request cho server và server sẽ trả lời lại bằng một http response. Dưới đây là cách mà client và server trao đổi thông tin

khi có một client truy cập vào địa chỉ của webserver thì browser sẽ gửi cho server một http request như sau

GET / HTTP/1.1

Ngay khi nhận được request này server sẽ gửi lại một http response có chứa nội dung là file html của webserver

HTTP/1.1 200 OK
Content-Length: 200
Content-Type: text/html
Connection: Closed

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h1>ESP8266 HTTP server demo </h1>
<button type='button' onclick='led_on()'>ON</button><br>
<br>
<button type='button' onclick='led_off()'>OFF</button><br>

<script>

function led_on(){
 var xhttp;
 if (window.XMLHttpRequest) {
  // code for modern browsers
  xhttp = new XMLHttpRequest();
  } else {
  // code for IE6, IE5
  xhttp = new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP");
 }
 xhttp.open("GET", 'led_on', true);
 xhttp.send();
}

function led_off() {
 var xhttp;
 if (window.XMLHttpRequest) {
  // code for modern browsers
  xhttp = new XMLHttpRequest();
  } else {
  // code for IE6, IE5
  xhttp = new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP");
 }
 xhttp.open("GET", 'led_off', true);
 xhttp.send();
}

</script>
</body>
</html>

Chú ý là http response này gồm 3 phần là Status line : trả về http version, status code

HTTP/1.1 200 OK

Header : chứa message length, message type

Content-Length: 200
Content-Type: text/html
Connection: Closed

Mesage body: chứa nội dung mà server muốn gửi cho client thông thường là nội dung file html,js,php… được request

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h1>ESP8266 HTTP server demo </h1>
<button type='button' onclick='led_on()'>ON</button><br>
<br>
<button type='button' onclick='led_off()'>OFF</button><br>

<script>

function led_on(){
 var xhttp;
 if (window.XMLHttpRequest) {
  // code for modern browsers
  xhttp = new XMLHttpRequest();
  } else {
  // code for IE6, IE5
  xhttp = new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP");
 }
 xhttp.open("GET", 'led_on', true);
 xhttp.send();
}

function led_off() {
 var xhttp;
 if (window.XMLHttpRequest) {
  // code for modern browsers
  xhttp = new XMLHttpRequest();
  } else {
  // code for IE6, IE5
  xhttp = new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP");
 }
 xhttp.open("GET", 'led_off', true);
 xhttp.send();
}

</script>
</body>
</html>

Chú ý: Header và message body được ngăn cách bởi một empty line chỉ gồm kí tự “\r\n” nếu không có dòng này thì nội dung mà client nhận được có thể không đúng.

Để cập nhật trạng thái của LED thì mình dùng kỹ thuật ajax Khi nhấn vào nút on sự kiện onclick được kích hoạt và hàm led_on() sẽ được gọi và gửi một get request có dạng như sau GET /led_on HTTP/1.1 để yêu cầu server set on LED

Tương tự khi nhấn nút off hàm led_off() sẽ gửi request GET /led_off HTTP/1.1 để yêu cầu server tắt LED

Như vậy phía esp8266 sẽ cần được cấu hình như 1 tcp server lắng nghe và xử lý các http request

/******************************************************************************
  * FunctionName : user_tcpserver_init
  * Description   : parameter initialize as a TCP server
  * Parameters     : port -- server port
  * Returns     : none
*******************************************************************************/
void ICACHE_FLASH_ATTR
user_tcpserver_init(uint32 port)
{
  esp_conn.type = ESPCONN_TCP;
  esp_conn.state = ESPCONN_NONE;
  esp_conn.proto.tcp = &esptcp;
  esp_conn.proto.tcp->local_port = port;
  espconn_regist_connectcb(&esp_conn, tcp_server_listen);

  sint8 ret = espconn_accept(&esp_conn);

  os_printf("espconn_accept [%d] !!! \r\n", ret);

}

Chú ý :

espconn_regist_connectcb(&esp_conn, tcp_server_listen); 

Có nghĩa là hàm tcp_server_listen sẽ được gọi sau khi đã kết nối tcp thành công

Trong hàm tcp_server_listen lại cấu hình tiếp 4 hàm call back

LOCAL void ICACHE_FLASH_ATTR
tcp_server_listen(void *arg)
{
  struct espconn *pesp_conn = arg;
  os_printf("tcp_server_listen !!! \r\n");

  espconn_regist_recvcb(pesp_conn, tcp_server_recv_cb);
  espconn_regist_reconcb(pesp_conn, tcp_server_recon_cb);
  espconn_regist_disconcb(pesp_conn, tcp_server_discon_cb);

  espconn_regist_sentcb(pesp_conn, tcp_server_sent_cb);
}

tcp_server_recv_cb: được gọi khi nhận được dữ liệu tcp_server_recon_cb: được gọi khi xảy ra lỗi cần reconnect lại đường truyền tcp tcp_server_discon_cb: được gọi khi tcp bị disconnect tcp_server_sent_cb: được gọi khi dữ liệu được gửi thành công

Như vậy chúng ta sẽ xủ lý http request trong hàm tcp_server_recv_cb như trong đoạn code bên dưới

/******************************************************************************
  * FunctionName : tcp_server_recv_cb
  * Description   : receive callback.
  * Parameters     : arg -- Additional argument to pass to the callback function
  * Returns     : none
*******************************************************************************/
LOCAL void ICACHE_FLASH_ATTR
tcp_server_recv_cb(void *arg, char *pusrdata, unsigned short length)
{
  char *ptr = 0;
  //received some data from tcp connection

  struct espconn *pespconn = arg;
  // os_printf("tcp recv : %s \r\n", pusrdata);
  ptr = (char *)os_strstr(pusrdata, "\r\n");
  ptr[0] = '\0';
  if (os_strcmp(pusrdata, "GET / HTTP/1.1") == 0)
  {
    http_response(pespconn, 200, index_html);
  }
  else if (os_strcmp(pusrdata, "GET /led_on HTTP/1.1") == 0)
  {
    os_printf("led_on\r\n");
    led_set(0);
    http_response(pespconn, 200, NULL);
  } 
  else if (os_strcmp(pusrdata, "GET /led_off HTTP/1.1") == 0)
  {
    os_printf("led_off\r\n");
    led_set(1);
    http_response(pespconn, 200, NULL);
  }
}

References#

 1. http://www.tutorialspoint.com/http/http_requests
 2. https://www.tutorialspoint.com/http/http_responses.htm
 3. http://www.w3schools.com/xml/ajax_intro.asp
 4. https://espressif.com/en/products/hardware/esp8266ex/resources