Sử dụng thư viện MQTT với ESP8266#

Tổ chức file căn cứ theo bài Biên dịch dự án đầu tiên, toàn bộ cấu trúc file, Makefile, user_config.h, rf_init.c giữ nguyên, chỉ thay đổi nội dung file main.c.

Nội dung

Sử dụng MQTT cho ESP8266

Lấy dự án về từ Github#

git clone https://github.com/tuanpmt/esp_mqtt.git

Sơ đồ file#


Mã nguồn#

Publish và subcribe tin nhắn#

/* TRUE if success */
BOOL MQTT_Subscribe(MQTT_Client *client, char* topic, uint8_t qos);

BOOL MQTT_Publish(MQTT_Client *client, const char* topic, const char* data, int data_length, int qos, int retain);

Kết quả#

Tham khảo#

MQTT LCD MQTT Broker for test

MQTT Client for test