Giới thiệu NonOS - SDK#

Đây là gói phần mềm hỗ trợ chính thức từ Espressif Systems có nhiều tính năng và ổn định nhất.