Tại sao cần Smartconfig#

  • Dễ dàng cấu hình wifi cho ESP8266 thông qua smartphone.
  • Không cần phải nạp lại code để cấu hình
  • Có thể dùng Smartconfig để cấu hình nhiều thiết bị một lúc